Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

A Hermeneutika Tanszék és a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány által meghirdetett kurzusok

2004/2005. tanév tavaszi félévére

TárgyOktatóTípusIdőpontHely
A hermeneutika története II.Fabiny TiborszemináriumKedd 16-17.30  Reviczky u. 310
A bibliaolvasás művészeteFabiny Tibor Tóth SáraszemináriumKedd 14-15.30  Reviczky u. 327
A hegyi beszéd hatástörténeteKókai Nagy ViktorszemináriumHétfő 16-17.30Reviczky u. 316
Modern hitvallási szövegek hermeneutikájaFabiny Tibor Tóth SáraszemináriumSzerda 14-15.30Reviczky u. 304
A bibliaolvasás művészete  
Cél: A kurzus célja a biblikus szellemiség illetve gondolkodás elsajátítása reprezentatív bibliai szövegek olvasása és értelmezése révén. A hangsúly nem faktuális ismeretek átadására kerül, hanem arra, hogy a Biblia világának mélyére hatolni csak az önmaga által támasztott elvek és gyakorlat szerinti olvasás révén lehetséges. A kurzust arra a teológiai előfeltevésre építjük, hogy a valódi megértés elválaszthatatlan a Szentírás inspiráltságának kérdésétől. Tematika: 1. Bevezetés
2. Értelmezési alapelvek I.
3. Értelmezési alapelvek II.
4. Ószövetségi narratívák I. (Pl: Ábrahám áldozata: Gen 22)
5. Ószövetségi narratívák II. (Pl: József és testvérei: Gen 37-50)
6. Prófétikus irodalom és a Passiótörténet (Pl: Ézs 42, 49, 50, 53)
7. Zsoltárirodalom és a Passiótörténet (Pl: 8. és 22. zsoltár)
8. A feltámadás történetei
9. János evangéliuma (Pl: A lábmosás története – Jn 13, 1-11)
10. A szinoptikus evangéliumok példázatai (Pl: A tékozló fiú – Lukács 15)
11. Újszövetségi levelek (Pl: 1. Korinthusi levél)
12. Újszövetségi apokaliptika (Jelenések könyvének szimbolikája) Segédanyagok: Akéda (Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében). Kairosz, 2004.
Bolyki János: Irodalmi és bibliai szövegmegértés a lábmosás-motívumok példáján, in Protestáns Szemle, 1998/4, 217-227.
Bolyki János: Igaz tanúvallomás: Kommentár János evangéliumához, Bp. Osiris, 2001.
Dietrich Bonhoeffer: A Szentírás imádságoskönyve, Koinónia, 2002.
Martin Buber: A próféták hite, Atlantisz, 1991.
Ellen F.Davies- Richard B.Hays (szerk.), The Art of Reading Scripture, William B. Eerdmans, Grand Rapids Michigan, 2003.
Dér Katalin, A Biblia olvasása, in Dér Katalin-Horváth Pál: Bibliaismeret. Budapest, Műszaki kiadó, 1999. 287-438.
Sipke Draisma (szerk.), Intertextuality in Biblical Writings. Essays in Honour of Bas van Iersel, Kampen, 1989.
Fabiny Tibor (szerk.), A tipológiai szimbolizmus in Ikonográfia és műértelmezés 4. Szeged, 1998.
George Hunsinger, Túl a literalizmuson és az expresszivizmuson; Új teremtés hajnala, Hermeneutikai Kutatóközpont, kiadás alatt.
Ulrich J. Körtner, Az ihletett olvasó. A bibliai hermeneutika fő aspektusai. Hermeneutikai Füzetek 19. Budapest, Hermeneutuikai Kutatóközpont, 1999.
Kozma Zsolt: Jézus példázatai, Iránytű Alapítvány, Kolozsvár, 2002.
T. Longman, Literary Approaches to Biblical Interpretation. Grand Rapids,Zondervan, 1987.
Pecsuk Ottó (szerk.), Bibliaismereti kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó Magyar Bibliatársasaág, 2004.
Paul Ricoeur, Bibliai hermeneutika, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995.
Paul Ricoeur és André Lacocque, Bibliai gondolkodás, Európa, Bp. 2003.
Brian S. Rosner, Foreshadowing and Echoes in 1 Corinthians in The Bible in Literature and Literature in the Bible (ed. Tibor Fabiny, Piliscsaba, 1995), 33-44.
Steintmetz, Teológia és egzegézis, Tíz tézis, In Hermeneutikai füzetek. 1., 2003. (Különösen a Reading in the Economy of Grace c. fejezet.
John Webster: Holy Scripture, A Dogmatic Sketch. Cambridge University Press.      

     A Hegyi Beszéd hatástörténete, különös tekintettel a reformáció korára

Cél: A szeminárium nem csak teológiai problémákat kíván megvilágítani, célja megmutatni, milyen hatást gyakorolt ez a hatalmas beszéd annak későbbi olvasóira. Ahogyan az a szeminárium tematikájából is látszik, a reformáció kora válik a hangsúlyossá, ezen belül pedig, tudatos választás eredménye, hogy egyik esetben sem egzegetikai munkák értelmezéseit vizsgáljuk, hanem az egzegetikai megtapasztalások eredményeit, melyek talán a legplasztikusabban éppen a hitvallásokban juthatnak szóhoz. Tematika: 1.     Mit jelent a hatástörténeti vizsgálat? (február 07.)
2. Máté evangéliuma és ezen belül a Hegyi Beszéd, mint megértésünk tárgya. (február 14.) 
3.A Didache, mint a Hegyi Beszéd első gyülekezeti alkalmazása (február 21.) Vendégelőadó: Dr. Bolyki János
4.A Tamás Evangéliuma, mint példa a Hegyi Beszéd gnosztikus színezetű interpretálására. (február 28.)
5.A makarismosok értelmezése az egyházatyáknál (március 07.)
6.Antitézisek az egyházatyáknál (március 14.)
7.A kegyesség gyakorlata, ahogyan azt az egyházatyák látták (áprils 04.)
8.Assisi Szent Ferenc és a középkori ideálfogalom (április 11.)
9. Luther, Nagy KÁTÉ (április 18.) Vendégelőadó: Dr. Fabiny Tibor
10. II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté (április 25.)
11. Kálvin Hegyi Beszéd értelmezése, különös tekintettel az Institutiora (május 02.) Vendégelőadó: Kodácsy Tamás
12. Barth, Kirchliche Dogmatik II/2; §38. 3. (május 09.) Segédanyagok: Kötelező irodalom:

Didache
Tamás Evangéliuma
II. Helvét Hitvallás
Heidelbergi KÁTÉ

U. Luz, Evangélium és hatástörténet, Hermeneutikai Füzetek (8), Bp. 1996.

Tematikus irodalomjegyzék:

Mit jelent a hatástörténeti vizsgálat? 
Gadamer H.-G., Igazság és módszer, Osiris, Bp. 2003.
Luz U., Evangélium és hatástörténet, Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp. 1996.
Luz U., „Die Bergpredigt, im Spiegel ihrer Wirkungsgeschichte”, in J. Moltmann (szerk.), Nachfolge und Bergpredigt, Chr. Kaiser, München, 1981. (37-72)
Fabiny, A hatástörténeti megközelítés (előadás)

Máté evangéliuma és ezen belül a Hegyi Beszéd, mint megértésünk tárgya.
Luz, Das Evangelium nach Matthäus I/1.2., (EKK), Benziger/Neukirchener Verlag, 1984. 1990.
Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, 1999.
Niebuhr (szerk.), Grundinformation Neues Testament, Göttingen, 2000.

A Didache, mint a Hegyi Beszéd első gyülekezeti alkalmazása
Vanyó L., Az ókeresztény egyház és irodalma (Ókeresztény Írók 1), Szent István Társulat, Budapest, 1980. (118-128)
Niderwimmer, Die Didache, Göttingen, 1987.
Erdős, A Didache kora, Debrecen, 1916.

A Tamás Evangéliuma, mint példa a Hegyi Beszéd gnosztikus színezetű interpretálására. 
Vanyó L., Az ókeresztény egyház és irodalma (Ókeresztény Írók 1), Szent István Társulat, Budapest, 1980. (73-95; 193-200)

A makarismosok értelmezése az egyházatyáknál 
Bolyki J., A boldogmondások, Theológiai Szemle (XXXIII), 1990. (321-328)
Schweizer,E., Formgeschichte zu den Seligpreisungen Jesu, NTS (19), 1973. (121-126)
Walter, N., Die Bearbeitung der Seligpreisungen durch Matthäus, in Studia Evangelica IV. Akademie Verlag, Berlin, 1968. (246-258)
Beischlag, K., Zur Geschichte der Bergpredigt in der Alten Kirche, ZThK (74), 1977. (291-322)
Grant, R.M., The Sermon on the Mount in early Christianity, Semeia (12), 1978. (215-229)
Aquinoi Szent Tamás, Catena Aurea, Kommentár Máté evangéliumához, Szeged, 2000.

Antitézisek az egyházatyáknál 
Bolyki J., Jézus és a törvény, Teológiai Szemle (XXX), 1987/5. (286-292)
Farkas J., Jézus és a törvény, Teológiai Szemle (XXX), Budapest, 1987. (37-41)
Broer, I., Die Antithesen und der Evangelist Matthäus, BZ (19), 1975. (50-63)
Dietzfelbinger, Ch., Die Antithesen der Bergpredigt im Verständnis des Matthäus, in ZNW (70), 1979. (1-15)
Niebuhr, K.-W., „Die Antithesen des Matthäus”, in Gedenk an das Wort, FS für W. Vogler, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 1999. (175-200)
Beischlag, K., Zur Geschichte der Bergpredigt in der Alten Kirche, ZThK (74), 1977. (291-322)
Grant, R.M., The Sermon on the Mount in early Christianity, Semeia (12), 1978. (215-229)
Aquinoi Szent Tamás, Catena Aurea, Kommentár Máté evangéliumához, Szeged, 2000.

A kegyesség gyakorlata, ahogyan azt az egyházatyák látták 
Beischlag, K., Zur Geschichte der Bergpredigt in der Alten Kirche, ZThK (74), 1977. (291-322)
Dillon, R.J., Ravens, Lilies, and the Kingdom of God (Matthew 6:25-33/Luke 12:22-31), CBQ (53), 1991. (605-627)
Grant, R.M., The Sermon on the Mount in early Christianity, Semeia (12), 1978. (215-229)
Aquinoi Szent Tamás, Catena Aurea, Kommentár Máté evangéliumához, Szeged, 2000.

Assisi Szent Ferenc és a középkori ideálfogalom Assisi Szt. Ferenc és a Foretti, Bp. 1980.
Harmath K., Assisi Szt. Ferenccel Isten felé, Újvidék, 1992.
Rotzetter, Van Dijk, Assisi Szt. Ferenc, A kezdet és ami abból megmaradt, Bp. 1993.
Luther, Nagy KÁTÉ 
Luther Márton négy hitvallása, Bp. 1983. Mostert, Az „önmagát értelmező Szentírás”, Hermeneutilai Kutatóközpont, Bp. 1996.
Fabiny, A keresztény hermeneutika kérdései és története, Hermeneutika. Kutatóközpont, Bp. 1998.
II. Helvét Hitvallás, Heidelbergi KÁTÉ Zwingli Ulrik, Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata 1525., Bp. 1999. Kálvin János, A genfi egyház kátéja 1545. Pápa, 1907.
Kálvin János, Tanítás a keresztyén vallásra 1559. (Rövidített formában) Bp. 1986.
Heinrich Bullinger, A keresztyén vallás summája 1556. Szentendre, 1997.

  Kálvin Hegyi Beszéd értelmezése, különös tekintettel az Institutiora Kálvin János, A genfi egyház kátéja 1545. Pápa, 1907.
Kálvin János, Tanítás a keresztyén vallásra 1559. (Rövidített formában) Bp. 1986.
Gánóczy, Scheld, Kálvin hermeneutikája, Kálvin kiadó, Bp. 1997.
Fabiny, A keresztény hermeneutika kérdései és története, Hermeneutika. Kutatóközpont, Bp. 1998.

Barth, Kirchliche Dogmatik II/2; §38. 3.      

A hermeneutika története II.

  Cél: A kurzus a második félévben hermeneutikai szövegek tanulmányozásával történeti áttekintésben vizsgálja a bibliai szövegértelmezés elvi kérdéseit (Midrash, az Újszövetség hermeneutikája, Órigenész, az alexandriai iskola, az antiochiai iskola, Tyconius, Augustinus, Szentviktori Hugo, Fiorei Joachim, Aquinói Tamás, Fiorei Joachim, Luther, Tyndale, Kálvin, Flacius, orthodoxia, pietizmus, felvilágosodás, racionalizmus, liberalizmus, neoorthodoxia, mítosztalanítás.) Tematika: 1. Zsidó írásmagyarázat az ókorban: midrash; az Újszövetség hermeneutikája
2. Kora-keresztény allegorizmus és tipológia: Philon hatása: Valentinosz, Barnabás-levél, Flóra-levél, Szardeszi Meliton: A páskáról
3. Az alexandriai és az antiochiai iskola (Órigenész ill.Tarszoszi Diodorosz etc.)
4. Tyconius és Augustinus
5. Középkori hermeneutika: Szentviktori Hugo, Fiorei Joachim, Lyrai Miklós
6. A reformáció hermeneutikája I. Luther, Tyndale
7. A reformáció hermeneutikája II. Kálvin, Béza, Bullinger
8. Orthodoxia, racionalizmus, pietizmus (Flacius, Cocceius, Bengel, Spinoza, Semler)
9. A modern hermeneutika kezdetei: Schleiermacher és Dilthey
10. Barth Római-levél kommentárja
11. Bultmann és a mitologiátlanítás
12. Ebeling: Isten szava és a hermeneutika; Isten és szó
13. Ricoeur: Mi a szöveg? A kinyilatkoztatás hermeneutikája Segédanyagok: BRUNS, Gerald L., Hermeneutics. Ancient and Modern. Yale University Press, New Haven, 1992.
BURROWS, Mark S. – ROREM, Paul (szerk.), Biblical Hermeneutics in Historical Perspective. Studies in Honour of Karlfried Froehlich on His Sixtieth Birthday. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991.
COGGINS, R.J. – MOULDEN, J.L., A Dictionary of Biblical Interpretation,London: SCM Press, 1990.
EBELING, G., Isten és szó, Hermeneutikai Füzetek 7. Budapest, HKK, 1997.
DE LUBAC, Henri, Exegese medievale: les quatre sens de l’ecriture, Paris: Aubier, 1959-1964.
FABINY, T. (SZERK.), A hermeneutika elmélete, Ikonológia és műértelmezés 3. Szeged, 1998. (1987).
FABINY, T., A keresztény hermeneutika kérdései és története, HKK, Budapest, 1998.
FROEHLICH, Karlfried, Biblical Interpretation in the Early Church. Philadelphia: Fortress Press, 1984.
GRANT, Robert – TRACY, David, A Short History of the Interpretation of the Bible, 1985
HANSON, R.P.C., The Bible Without Illusions, London: SCM Press, 1989.
JEANROND, Werner G., Theological Hermeneutics: Development and Significance, London: Macmillan, 1987.
KLEMM, DAVIS, Hermeneutical Inquiry, Vol. I. American Academy of Religion
LONGENECKER, Richard, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975.
MCKIM, DONALD (szerk.) Major Biblical Interpreters, Intervarsity Press, 1998.
RICOEUR, P., Bibliai hermeneutika, Hermeneutikai Füzetek 6, HKK, BP, 1995.
TŐKÉS István: A bibliai hermeneutika története, Kolozsvár, 1985.
WEDER, Hans, Neutestamentliche Hermeneutik, Zürich, 1984.      
Modern hitvalló nyilatkozatok hermeneutikája
  Cél: A kurzus célja hogy a hallgatóságot megismertesse a 20. században és a 21. század elején különféle keresztény egyházakban indult „hitvalló mozgalmak”deklarációival, azok létrejöttének körülményeivel, valamint a nyilatkozatok hermeneutikai-teológiai-etikai-politikai előfeltevéseivel a (viszonylag rövid) szövegek alapos olvasása és megvitatása által. Tematika: 1. Bevezetés: a hitvallás, a status confessionis fogalma
2. Barth: „Confession” In: Church Dogmatics III/4. pp.73-86; William Abrahams:„Hitvalló mozgalmak” 
3. A Barmeni Deklaráció (1934)
4. Magyar református lelkészek hitvalló nyilatkozata (1955)
5. Baltimore-i Deklaráció (episzkopális, 1991)
6. Amerikai evangélikus hitvalló nyilatkozatok; 9.5 tétel (evangélikus, 1995); WordAlone Network etc.
7. Amerikai presbiteriánus hitvalló nyilatkozatok; Egységben Krisztussal (1998), Presyberian Layman etc.
8. Rosemary Radford Ruether: „Felhívás az egyházakoz – keresztények lépjenek fel Amerika messianisztikus acionalizmusával szemben” (katolikus, 2004)
9. Hitvallás és felhívás az anglikán kommunió egyházkerületeihez és gyülekezeteihez (2004) 10. Hitvallás és ökumené: Princetoni Javaslat az ökumenére (2003)
11. Magyar evangélikus deklarációk a rendszerváltás előtt: Nyílt levél (1984), Testvéri szó (1986)
12. Magyar evangélikus deklarációk a rendszerváltozás idején és után: Kiáltó szó (1989), Egyházunk mai fogsága (2002)
13. Keresztény szégyenkezés (Népszabadság, 2004. december 21.)
14. Konkluzió Segédanyagok: Karl Barth, „Confession” In, Church Dogmatics, III/4
Krl Barth, The German Church Struggle. Tribulation and Promise, London, Kulturkampf Association, 1938.
Douglas J.Hall, „Barmen, Lesson in Theology”, Toronto Journal of Theology, 1985. (180-199) 
Frank Jehle, Ever Against the Stream. The Politics of Karl Barth: 1906-1968. Grand Rapids, William B. Eerdmans, 2002.
Arthur C.Cochrane, The Church’s Confession Under Hitler, Philadelphia, The Westminster Press, 1962.
Thomas C.Oden, The Rebirth of Orthodoxy. Signs of New Life in Christianity HarperSanfrancisco, 2003.j
William J.Abraham, „Confessing Christ: A Quest for Renewal in Contemporary Christianity”, https://www.ird-renew.org/Feedback/FeedbackList.cfm?c=2
Ephraim Radner- Georg R.Summer, Reclaiming Faith. Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church and the Baltimore Declaration, William B. Eerdmans, 1993.
Richard E.Burnett, A Cry of Need and of Joy. Confessing the Faith in a New Milleneum. Reformation Press, 2002.
Presbyterian Lay Committe, webpage www.layman.org
WordAlone Network, webpage www.wordalone.og
Society of Holy Trinity, webpage
Evangelical Lutheran Confessing Fellowship, webpage: www.ELF.net 
Initiative for Anglican, laity: www.anglicanlaity.net
The Institute on Religion and Democracy, webpage: https:// www.ird-renew.org
Association for Church Renewal, webpage
Carl E.Braaten- Robert W.Jenson (szerk.), Either/Or. The Gospel or Neopaganism, Grand Rapids, Willaim B. Eerdmans, 1995.
Carl E.Braaten- Robert W.Jenson (szerk.), Reclaiming the Bible for the Church, Grand Rapids, William B. Eerdmans, 1995.
Carl E.Braaten- Robert W.Jenson (szerk.), In One Body Through the Cross, The Princeton Proposal for Christian Unity, Grand Rapids, William B. Eerdmans, 2003.